M.L. KING

Opmerkingen naar aanleiding van M.L. King: I had a dream, aan de hand van het schema van de klassieke retorica.

I. VOORBEREIDING

In de inventio, de vinding bezint de redenaar zich op de aard van het onderwerp, het doel van de rede en het publiek.

1. Inventio
Als de spreker weet wat hij wil bereiken, dan moet hij uitmaken hoe het publiek hiertegenover staat: King weet dat hij alleen iets kan bereiken als hij over de aanwezigen heen het Amerikaanse publiek kan bereiken.
Het publiek moet op drie manieren aangesproken worden: docere, probare (verstandelijk overtuigen): beroep op de universele rechten van de mens en beroep op de algemene regel dat men zijn beloften moet nakomen.
delectare (emotionele overreding): King hanteert een wijze van betogen die in overeenstemming is met de zwarte religieuze praktijk.
movere (emotioneel voor zich winnen): inspelen op de gevoelens van het publiek van onderdrukking, maatschappelijke achterstelling, historische schuld enz.

2. Argumenta (welke argumenten zijn er om het publiek te overtuigen?)
a) Er is een toepasselijke wetstekst, een universele wetstekst zelfs.
-Ethisch bewijs
-Pathetisch bewijs (inspelen op de gevoelens van het publiek)
-Logisch bewijs: Exemplum - Hoderd jaar later.....

II. DISPOSITIO
De delen van de rede
 

1. Exordium
2. Narratio              Deze drie zijn in elkaar geschoven
3. Argumentatio

4. Peroratio. Slot. Bij King een sterk moverend karakter: dat is ook wat het publiek wilde. King heeft echter ook geprobeerd het publiek binnen de kaders te houden die hij uitgezet had.
 

DE TEKST
Opmerking vooraf: King hoeft bij zijn publiek niet omstandig de zaak in te leiden, iedereen weet waarom zij op die plek verzameld zijn.

Analyse:

1 T/M 8 EXORDIUM
(merk op dat inleidende opmerkingen en argumentatie in elkaar geschoven zijn.)

 1. Er is een emancipatie proclamatie getekend
  Er leek een vrije toekomst in het verschiet

 2. Maar: een honderdtal jaren later......
  argumentatie d.m.v. opsomming.
  Dus: we zijn hier vandaag om een schrikbarende toestand aan de kaak te stellen.

 3. In wezen zijn wij hier gekomen om een cheque te verzilveren, een belofte in te lossen. 

 4. Die belofte is: de belofte dat alle mensen onvervreembare rechten als leven, vrijheid en het najagen van geluk zou worden gegarandeerd.
  argumentatie een beroep op de onvervreembare rechten van ieder mens.

 5. Amerika is in gebreke gebleven.

 6. Dus: wij zijn gekomen om deze cheque te verzil-veren.

 7. De belofte moet ook nu ingelost worden, want nu is de tijd aangebroken dat de zwarte bevolking geen genoegen meer neemt met een uitstel.
  argumentatie: d.m.v. opsomming

 8. BESLUIT
  Er zal rust nog kalmte zijn in Amerika totdat aan de neger zijn burgerschaprechten zijn verleend.

 9. MAAR:Geweld moet vermeden worden. Geestelijke kracht moet tegenover lichamelijke kracht gesteld worden. 

 10. Dan kunnen wij ook rekenen op de medewerking van het blanke bevolkingsdeel. (Wanneer geweld gebruikt gaat worden, speel je de tegenstanders in de kaart).

  NARRATIO

 11. In een repetitio wordt nogmaals de urgentie van het nu benadrukt.

 12. Inspelen op het publiek om het vertrouwen in de aanpak van het probleem te winnen, door begrip te tonen met de gevoelens ervan.

 13. Ga terug met dat gevoel: m.a.w. leg dat gevoel niet opzij, maar laat het de drijfveer zijn van de strijd.

  TUSSENSPEL

 14. Ik heb een droom....... En die droom is onze hoop.

  PERORATIO

  Voor breed uitmeten van de belangrijkste conclusies is geen gelegenheid. Vandaar dat King de belangrijkste zaken aan het eind van de rede uitspreekt.
 15. Laat de vrijheid......... 
  Uitmondend in de slotwoorden: 'Vrij ten slotte! Vrij ten slotte! Goddank, Almachtige, wij zijn ten slotte vrij!'